วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 10.00 น. นิสิตระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 3 ราย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยนางกัญญาภัทร นาชัยนาค และคณะ

Read more

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมคณะรอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ผู้อำนวยกลุ่ม ให้การต้อนรับ ดร.วรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบสพฐ. และคณะ ในการตรวจติดตาม 4 นโยบาย 9 จุดเน้นของ สพฐ. เวลา 09.00 – 16.3.0 น. ณ ห้องประชุมโปงลาง

นางกัญญาภัทร นาชัยนา

Read more

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30-09.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2565 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษาและข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษษขั้นพื้นฐาน

Read more

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ พร้อมคณะรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมแพรวา ผ่านระบบ Zoom meeting ซึ่ง ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและข้อราชการ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต นำไปดำเนินการและปฏิบัติต่อไป

Read more

วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมคณะทีมบริหาร ผู้อำนวยการกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 23/2565 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมแพรวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

Read more

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 07.30-09.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมคณะรองผอ.สพป.กส.เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล ผ่านระบบ conference รายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 22/2565 ณ ห้องประชุมแพรวา

Read more

วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นางกัญญาภัทร นาชัยนาค ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม DLICT เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโปงลาง

Read more