กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

Author: admin

กิจกรรมกลุ่ม DLICT

วันที่ 8 มีนาคม 2567 นายวิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร เวลา 09.00-12.00 น.

Read More
กิจกรรมกลุ่ม DLICT

วันที่ 4-5 มีนาคม 2567 นายวิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ zoom meeting ณ ห้องประชุมโปงลาง

Read More
กิจกรรมกลุ่ม DLICT

วันที่ 3 มกราคม 2567 นางกัญญาภัทร นาชัยนาค ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมคณะกรรมการฯ เข้าดำเนินการตรวจรับครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 88 โรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามคำสั่ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ที่ 364/2566 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2566

Read More