วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นำเสนอรายงานการตรวจราชการกรณีพิเศษ “การติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” ต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพัฒนะ พัฒนทวีดล) ผ่านทางระบบ Google Meet ณ ห้องประชุมแพรวา

นางกัญญาภัทร นาชัยนา

Read more

การประชุมสัมมนาเสริมสร้างทักษะคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของข้าราชการครูและลูกจ้าง ปี 2564 วันที่ 22 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย

Read more

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการเสวนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ไม่คิดคอรัปชั่น เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00-16.30 น. ณห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตถาวโร-วงศ์มาลัย

Read more

ประชุมชี้แจงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่กำหนดขี้นใหม่ ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ผ่านระบบ Zoom Meeting

Read more

การมอบหมายนโยบายการจัดการศึกษา ในรายการพิเศษ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ”

เมื่อวันที่ 9 กันยาย

Read more