กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

กิจกรรมกลุ่ม DLICT

กิจกรรมกลุ่ม DLICT

วันที่ 8 มีนาคม 2567 นายวิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร เวลา 09.00-12.00 น.

Read More
กิจกรรมกลุ่ม DLICT

วันที่ 4-5 มีนาคม 2567 นายวิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ zoom meeting ณ ห้องประชุมโปงลาง

Read More
กิจกรรมกลุ่ม DLICT

วันที่ 3 มกราคม 2567 นางกัญญาภัทร นาชัยนาค ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมคณะกรรมการฯ เข้าดำเนินการตรวจรับครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 88 โรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามคำสั่ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ที่ 364/2566 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2566

Read More
กิจกรรมกลุ่ม DLICT

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 07.30-09.30 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด เข้ารับชมรายการ”พฤหัสเช้า ข่าวโรงเรียน” “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ” ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องประชุมแพรวา เพื่อร่วมรับฟังนโยบายที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

Read More
กิจกรรมกลุ่ม DLICT

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30-09.30 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.กส.เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมรับชมรายการ”พุธเช้าข่าว โรงเรียน” “พุธเช้า ข่าว สพฐ” ครั้งที่ 39/2566 ณ ห้องประชุมแพรวา เพื่อรับฟังนโยบายสู่การปฏิบัติ

Read More
กิจกรรมกลุ่ม DLICT

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 นางกัญญาภัทร นาชัยนาค นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เป็นคณะกรรมการประจำศูณย์การแข่งขัน การดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร

Read More
กิจกรรมกลุ่ม DLICT

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 นางกัญญาภัทร นาชัยนาค นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการประจำศูณย์การแข่งขัน การดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร

Read More
กิจกรรมกลุ่ม DLICT

วันที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธู์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการที่เป็นดิจิทิล แก่โรงเรียนในสังกัด

ณ ห้องประชุมมูลนิธิถ

Read More
กิจกรรมกลุ่ม DLICT

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สนองนโยบายด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ

Read More
กิจกรรมกลุ่ม DLICT

วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 มอบหมายให้นายเสกสรรค์ เขียวไกร รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นางกัญญาภัทร นาชัยนาค ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เข้ารับฟังการซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมแพรวา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

Read More