วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 และคณะ ประชุมการจัดงาน 100 ปี ประถมศึกษากาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมแพรวา

Read more

กิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันที่ 18 ตุลาคม 2564

Read more

การประชุมทำความเข้าใจในแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อขออนุมัติเปิดภาคเรียนต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

Read more